Finn-Egil Elster

Jeg er Finn-Egil, 74 år, og har bodd 40 år i bydelen. Som pensjonist, tillitsvalgt i en pensjonistforening og eldrerådsrepresentant, er jeg naturlig nok opptatt av at trygdede skal ha en levekårsutvikling på linje med resten av samfunnet. Det gjelder spesielt de med de laveste ytelsene. I et folkehelseperspektiv må eldre ha både gode offentlige tjenester og ha aktiviteter å engasjere seg i. 

Mitt politiske engasjement har ellers strukket seg fra en start i internasjonalt solidaritetsarbeid til mange år med politisk arbeid lokalt, med hovedvekt på samferdsels- og utbyggingssaker. Det har skjedd mye positivt med kollektivtrafikktilbudet, men det kan bli enda bedre. «Rosa busser» er ett stikkord. 

Det er helheten i SVs politikk i kamp mot ulikheter nasjonalt og internasjonalt og for miljøsaker som har gjort som har gjort at jeg har følt meg hjemme i partiet i snart 50 år.

Finn-Egil er vara til bydelsutvalget og vara til komité for miljø, samferdsel og byutvikling.