Dette mener Søndre Nordstrand SV

Publisert av: cato.ellingsen Publisert: 07. mai 2023
Oppdatert: 05. juli 2023
Lesetid: ca. 7 min

Dette er valgprogrammet for Søndre Nordstrand SV for perioden 2023 – 2027.

Audun, Lucy, Cato, Judith, Joachim, Finn-Egil og Mette smiler til kamera

Søndre Nordstrand er en mangfoldig, inkluderende og grønn bydel. Dette vil Søndre Nordstrand SV bevare og utvikle i årene som kommer. Vi vil styrke fellesskapet både innad og på tvers av bydelens mange delbydeler. Vi vil sikre gode møteplasser for hele befolkningen. Bare sammen kan vi sikre en best mulig bydel for folk og natur. 

SV er det eneste partiet som både er rødt og grønt. I dette ligger at vi vil ha et rettferdig grønt skifte. Levekårsforskjeller påvirker både enkeltpersoner og hele vårt samfunn. Vi må bygge ned økonomiske forskjeller og bygge opp en god, offentlig velferd og fellesskap mellom mennesker. Bevaring av natur og kutt i klimautslipp er helt nødvendig for vår fremtid. 

Internasjonale spenninger påvirker også befolkningen i Søndre Nordstrand. Krigen i Europa er først og fremst en katastrofe for Ukraina og befolkningen der, men den påvirker oss alle og vil gjøre det i flere år fremover. Det skaper uro og engstelse, energi og varer blir dyrere og vi må gjøre plass til flere flyktninger. Også her skal Søndre Nordstrand stille opp.  

For mange i bydelen vår er ikke flukt, krig og internasjonal uro noe nytt, men noe en har levd med i mange år. Søndre Nordstrand skal selvsagt vise solidaritet med befolkningen i Palestina, folk som opplever tørke i Somalia, de som må flykte fra Syria, undertrykte kvinner i Iran og andre som opplever sult, undertrykkelse og uro verden over. 

Politikken i Søndre Nordstrand er tett sammenvevd med politikken som føres i rådhuset. Hvem som styrer byen påvirker hva som er mulig å få til i Søndre Nordstrand. Derfor viser vi til programmet til Oslo SV for vår helhetlige politikk for byen og bydelen. Vårt lokalprogram har fokus på det som er særskilt viktig her i bydelen og hva vi vil jobbe for i bydelsutvalget. 

I dette programmet finner du det vi nå forplikter oss til å jobbe for. Samtidig er det viktig å huske på at verden, byen og bydelen forandrer seg fort. Vår politikk må kontinuerlig tilpasse seg virkeligheten. Derfor er det særlig viktig for oss å lytte til dere som bor i vår bydel, både deg som enkeltperson og til alle organisasjonene som er så viktig for velferden i bydelen. Vi skal ta politikken nær folk, ha tillit til at folk i bydelen vet best hvordan de har det og hva som skal til for å løse egne utfordringer. Politikken skal baseres på nærhet mellom den som trenger tjenester og bydelens ansatte, og tillit til at de sammen  finner de beste løsningene. 

En god barndom varer hele livet

Søndre Nordstrand skal være en god bydel å vokse opp i for alle. Barn og unge skal ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn. Barnehage, skole og aktivitetstilbud skal bidra til å utjevne forskjeller og er nøkler til en god oppvekst og en god utdanning. 

SV har de siste årene tatt viktige grep for å sikre at alle barn i Oslo får like muligheter. Det er innført gratis aktivitetsskole (AKS) i hele byen, og bemanningen i barnehager og skoler er økt. Det er bygget rekordmange barnehageplasser, og med innføringen av gratis AKS har deltakelsen økt fra 30% til over 90% i enkelte områder av vår bydel.

Barns deltakelse i barnehage og AKS bidrar til utvikling av sosiale ferdigheter, språkkompetanse, vennskap, bedre tilhørighet og mer læring. SV vil arbeide for bedre finansiering av AKS for å heve kvaliteten på tilbudet og sikre at alle aktiviteter som tilbys er gratis for alle.

For SV er det avgjørende med en skole der barns muligheter til læring og utdanning ikke avgjøres av foreldrenes økonomi eller utdanningsnivå. Under SVs styre har Osloskolen fått et nødvendig løft. Skoleøkonomien er styrket og skoler med størst behov har fått mest støtte. Det er ansatt mer enn 1300 flere lærere siden det rødgrønne byrådet overtok.SV ønsker en fellesskole der hver enkelt elev blir sett og lyttet til, får tilpasset opplæring og opplever mestring. Vi ønsker å skjerme elevenes fritid og mener at skolearbeidet bør gjøres ferdig på skolen.

Søndre Nordstrand SV vil:

Rettferdig boligpolitikk og gode bomiljø for alle

Alle mennesker skal ha rett til et trygt og godt sted å bo. Et stabilt hjem er en viktig forutsetning for deltagelse i nærmiljø, skole og arbeid. SV vil føre en aktiv boligpolitikk med sosial profil og større grad av offentlig styring. Vi vil ha langt flere ikke-kommersielle utleieboliger med rimelige husleier og trygge kontrakter. 

Søndre Nordstrand SV vil sikre en miks av boliger slik at det er plass til alle, uavhengig av om man er enslig eller har stor familie, om man har god eller dårlig råd, om man har nedsatt funksjonsevne eller sosiale utfordringer. Startlånsordningen må styrkes for å gi flere mulighet til å skaffe egen bolig. 

Vi blir flere eldre. Det er et mål at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme, men det vil likevel være økt behov for bedre tilpassede botilbud. Det må bygges flere Omsorg+-boliger samtidig som det også må være flere sykehjemsplasser.

Levende, trygge og gode bomiljø er viktig. Derfor vil Søndre Nordstrand SV fortsette å styrke bydelens satsing på bomiljøer, også utenfor områdesatsingene. Nye byutviklingsprosjekter må planlegges med boliger av ulik størrelse, næringsliv, møteplasser, kultur og idrett. Byutviklingen må skape fellesskap og legge til rette for at folk trives, engasjerer seg i bomiljøet og blir boende. Arkitekturen skal være av høy kvalitet og speile naturen og kvalitetene ved området. Også leieboere må få påvirke sine boligområder. Individuell booppfølging til mennesker som trenger det er en forutsetning for deltagelse og trivsel.

Søndre Nordstrand SV vil:

En grønn bydel

Søndre Nordstrand er bydelen mellom det blå og det grønne, mellom fjorden og skogen. Både fjord og skog og annen natur må aktivt tas vare på skal det være til glede også for fremtidige generasjoner. Og det gjelder ikke minst de grønne områdene som er igjen mellom og inne i boligområdene.

Bevaring av naturen forutsetter også reduksjon av utslipp og forurensning. Oslo skal bli en nullutslippsby innen 2030. Det betyr endringer på mange områder, ikke bare i transportsektoren, men også innenfor avfallshåndtering og anleggsvirksomhet.

Det er også viktig å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i all anleggsvirksomhet, både når det gjelder materialbruk og anleggsvirksomhet.

Utbygging av Gjersrud-Stensrud forutsetter et godt kollektivtilbud. Søndre Nordstrand SV er glad for nye initiativ, som OBOS forslag om å bygge tunnel til Rosenholm, og mener dette må vurderes nøye, samtidig som det er viktig å sikre gode kollektivforbindelser også til østre deler av byen.

Søndre Nordstrand er også en bydel med mye gjennomgangstrafikk. Det er derfor viktig at byen som helhet får gode tiltak for å redusere trafikken generelt. Det viktigste er å opprettholde og forbedre det gode kollektivtilbudet som er utviklet gjennom de siste årene. Hyppige avganger på buss, t-bane og tog er helt sentralt for dette, samtidig som prisene må holdes nede. Det må også utvikles nye og bedre tilbud på tvers i bydelen. Rosa busser også i Søndre Nordstrand vil være et viktig virkemiddel i denne sammenheng. Det vil gi de eldre mye større bevegelsesfrihet.

Flere lokale arbeidsplasser og nærhet til gode fritids-, kultur og offentlige tilbud vil også bidra til å redusere transportbehovet.

Trafikkplanen bydelen har etablert for å sikre god og trygg trafikk må videreføres og forbedres. Det er behov for flere gjennomgående sykkelveier, samtidig som det må legges større vekt på vintervedlikehold av disse og ikke minst av fortau og gangveier. Trygge skoleveier og begrensning av trafikken rundt skolene er viktig. Turveier og parker må ha skikkelig belysning, slik at de føles trygge også når det er mørkt.

Et styrket SV i bydelsutvalget vil være en garanti for vektlegging av miljøhensyn i byutviklingssaker.

Søndre Nordstrand SV vil:

Et variert fritidstilbud

Et variert og spennende fritidstilbud er en viktig faktor for et godt nærmiljø. Det er i tillegg god barne- og ungdomspolitikk, eldrepolitikk, inkluderingspolitikk og folkehelsepolitikk. Alle barn skal ha mulighet til å drive med fritidsaktiviteter uavhengig av funksjonsnedsettelser eller familieøkonomi. Etter hvert som bydelen vokser er det svært viktig at satsing på fritidstilbud trappes opp i takt med befolkningsveksten.

Med rødgrønt flertall både i byrådet og bydelsutvalget har støtten til frivilligheten økt kraftig. Holmlia bad er rustet opp, bydelen har fått flere nye kunstgressbaner, Deichmann er utvidet og modernisert og det kommer stor kulturstasjon og nytt bibliotek på Mortensrud. På Mortensrud får også idretten store arealer med nye baner og haller. Et sterkt SV er avgjørende for å fortsette denne utviklingen.

Når kulturstasjonen står ferdig på Mortensrud, betyr det ikke bare flotte lokaler til kulturskolen. Det betyr mange nye ansatte med høy kompetanse og opptil 1800 plasser i kulturskolen. Søndre Nordstrand SV vil legge til rette for at kulturskolen kan fungere som et kulturelt kompetansemiljø som kommer mange av bydelens tjenester til gode over hele Søndre Nordstrand. 

Fysisk aktivitet og idrett er viktige tiltak for folkehelse og for å bygge fellesskap. For mange er bydelens fritidsstipend avgjørende for deltagelse. SV vil øke støtten til idrettsklubbene og trappe opp stipend og støtteordninger slik at alle som ønsker det kan delta.

Søndre Nordstrand SV vil:

Dette mener SV